Sự khác nhau giữa Vi khuẩn, Enzymes và Hóa chất

234

Sự khác nhau giữa Vi khuẩn, Enzymes và Hóa chất

Nội dung Vi khuẩn Enzyme Hóa chất
Định nghĩa -Là tế bào sống

-Tiêu thụ nhiều loài chất thải khác nhau

-Không phải là sự sống

-Là các protein/ amino acid được tạo ra bởi vi khuẩn

-Chúng chỉ thúc đẩy các phản ứng hóa sinh

– Không phải là sự sống, chúng là các hợp chất vô cơ
Sinh sản – Sinh sản bằng cách phân chia thành hai (sinh sản phân thể) – Không sinh sản được – Không sinh sản được
 chế hoạtđộng – Sản sinh ra enzyme

– Tiêu thụ chất thải thành các sản phẩm an toàn: CO2 + nước.

– Chuyển đổi các chất thải phức tạp thành các chát thải đơn giản – Phản ứng hóa học chuyển chất này sang chất khác