Phương pháp sinh học XLNT

Xử lý nước thải qua nhiều công đoạn, có thể sử dụng phương pháp vật lý, sinh học, hóa học...

Công nghệ xử lý nước thải

Thành phần và tính chất nước thải; Yêu cầu về chất lượng nước thải sau xử lý; Điều kiện mặt bằng; Khả năng tài chính,…

Hướng dẫn cách đọc số LOT

Số LOT được hiểu là ngày sản xuất. Hạn sử dụng sản phẩm sẽ tính từ ngày sản xuất