Giới thiệu về vi khuẩn Giới thiệu về vi khuẩn

262

Vi khuẩn là những sinh vật đơn bào có kích thước 1-5 μm. Vi khuẩn chỉ có thể tiêu thụ đơn giản, thức ăn hòa tan

Hình dạng: hình cầu, hình que, hình xoắn.

Màng tế bào chỉ cho thức ăn hòa tan, phân tử thấp đi qua.

Phân loại vi khuẩn dựa vào tính thích nghi nhiệt độ

Cryophilic bateria. Ưa nhiệt độ lạnh (gần như đóng băng)

Mesophilic bateria. Ưa nhiệt độ ấm, phát triển trong khoảng nhiệt độ 10-40 C

Thermophilic bateria. Tồn tại ở nhiệt độ nóng vượt qua 40C

Tất cả các vi khuẩn trong các sản phẩm của AquaClean là vi khuẩn Mesophilic, hoạt động trong nhiệt độ điển hình là 10-40 C