Giới thiệu về nước thải

233

1. Giới thiệu về nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cộng đồng các khu dân cư, khu vực hoạt động thương mại, khu vực công sở, trường học và các cơ sở tương tự khác……

Các thành phần ô nhiễm chính đặt trưng của nước thải sinh hoạt là BOD5, COD, N, P và các mầm bệnh lây truyền có trong phân.

 

2. Giới thiệu về  nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp là nước thải được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp từ các công đoạn sản xuất và các hoạt động phục vụ cho sản xuất .

Nước thải công nghiệp rất đa dạng, khác nhau về thành phần, tính chất cũng như lượng phát thải và phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loại hình công nghiệp, loại hình công nghệ xử lý sử dụng, tính hiện đại của công nghệ sản xuất,…Nước thải công nhiệp thường rất độc hại và nguy cơ ô nhiễm rất cao.