Enzymes sản sinh từ vi khuẩn

218

Enzymes sản sinh từ vi khuẩn

Chất bị phânhủy Enzyme Sản phẩm phân hủy
Hiếu khí Kỵ khí
Protein Protease Amon, nitrit, nitrat,

H2S, H2SO4,

Rượu, axit hữu cơ

CO2, nước

Axit amin, Amon

H2S, Metan, CO2, H2

Rượu, Axit hữu cơ

Phenol, Indol

Cac bon hydrat Amilase

Cenlulose

Rượu

Axit hữu cơ

CO2, H2O

CO2, H2, Rượu, Axits hữu cơ
Lipit Lipase Rượu, axits hữu cơ, CO2, Nước Axits hữu cơ, CO2, H2, Rượu


Ghi
 chú : 

Amilase thủy phân tinh bột thành các tiểu phần gốc mono và disaccharide

Lipase thủy phân chất béo thành axit béo và glycerol

Protease thủy phân protein thành các polypeptide và tiểu phần axit amin

Caseinase thủy phân casein protein trong sữa

Gelatinase thủy phân gelatin