Cơ chế Giảm bùn của vi khuẩn

244

Cơ chế Giảm bùn của vi khuẩn

Các kết quả của sinh sản chậm so với sinh sản thông thường

Thời gian trôi qua trong giờ Số lượng vi khuẩn “A”

Cần 30p để phân đôi

Số lượng vi khuẩn “B”

Cần 60p để phân đôi

0 1 1
0,5 2 1
1,0 4 2
1,5 8 2
2,0 16 4
2,5 32 4
3,0 64 8
3,5 128 8
4,0 256 16
4,5 512 32
Sau 5 giờ Số lượng 1.024 của loài A Số lượng 32 của loài B