Chế phẩm vi sinh khác với bùn hoạt tính như thế nào?

210

Có khả năng thích nghi với nhiều loại nước thải khác nhau

Tổ hợp nhiều loài vi khuẩn hiếu khí, tuỳ nghi, yếm khí, tự dưỡng và dị dưỡng

Phát triển như một “hệ sinh thái” tự hỗ trợ

Hoạt động trong một khoảng rộng của các điều kiện môi trường

Không có các chủng vi sinh vật có hại hạn chế quá trình xử lý

Có thể hoạt động với sự biến thiên lưu lượng, giảm bùn sau bể lắng